Dzisiaj jest: środa, 22 sierpnia 2018

Analizy rynku i konkurencji

Analiza rynku to ogół czynności, których celem jest poznanie istoty zjawisk oraz procesów rynkowych, takich jak popyt i podaż, jak również związków i zależności zachodzących pomiędzy nimi, stosunków rynkowych i czynników, które te stosunki określają bądź na nie oddziałują (np. stan sił wytwórczych, płace, dochody, ceny towarów).

Analiza rynku skutkuje podjęciem trafniejszych decyzji strategicznych, które uwarunkowane są nie tylko kreatywnym podejściem do identyfikowania nowych kierunków rozwoju ale zależą przede wszystkim  od dostarczenia rzetelnych danych, dzięki którym proces ten będzie efektywny i skuteczny. Analiza rynku jest tym narzędziem, które umożliwia opisanie otoczenia w jakim znajduje się organizacja. Pozwala to na ocenę aktualnej pozycji konkurencyjnej firmy i stanowi bazę do wskazania możliwych kierunków rozwoju.

Do istotnych aspektów analizy rynku zaliczamy:

  • określenie wielkości, struktury i dynamiki rynku,
  • określenie dynamiki wielkości obrotów w okresie objętym planowaniem strategicznym,
  • wskazanie aktualnej oraz zamierzonej pozycji przedsiębiorstwa na rynku,
  • identyfikacja obecnych i potencjalnych nabywców,
  • określenie stanu aktualnej i potencjalnej konkurencji.

Analiza konkurencji to natomiast ogół działań prowadzących do określenia pozycji firmy lub marki w odniesieniu do pozycji konkurentów. Najważniejszym celem tego typu analizy jest poznanie słabych punktów u konkurentów oraz rozpoznanie największych atutów, którymi sami dysponujemy. Wiedza jaką uzyskują w ten sposób decydenci pozwala zrozumieć, dlaczego dane produkty są kupowane u nas, a nie u konkurentów, określić potencjał ekonomiczny poszczególnych przedsiębiorstw w branży oraz potencjał całego rynku, ale przede wszystkim ma odpowiedzieć na pytanie, które przedsiębiorstwo konkurencyjne jest dla nas największym zagrożeniem i których klientów będzie najłatwiej pozyskać realizując odpowiednio zaprojektowane działania marketingowe.

Pro­wa­dzone przez naszych ana­li­ty­ków bada­nia rynku i kon­ku­ren­cji pozwa­lają w spo­sób pewny i bez­pieczny na wery­fi­ka­cję danych, zało­żeń pro­jek­to­wych oraz infor­ma­cji wyma­ga­nych do pod­ję­cia stra­te­gicz­nych, biz­ne­so­wych decy­zji. Przygotowujemy kompleksowe analizy rynkowe, które pomagają przedsiębiorstwom lepiej zrozumieć, w jakim otoczeniu funkcjonują, jakie czynniki kształtują zmiany w tym otoczeniu, jakie są perspektywy rozwoju danej branży, prawdopodobne strategie funkcjonowania konkurentów i zachowania Klientów. Pozycja doradcy daje nam możliwość "zewnętrznego", niezależnego spojrzenia. Do przygotowania analiz i prognoz wykorzystujemy ekspertów gospodarczych i branżowych.

Kontakt
Dealer4You.pl Igor Łyjak
tel.: +48 601-740-000
e-mail: info@dealer4you.pl
Copyright © 2012 Dealer4You.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.