Dzisiaj jest: środa, 22 sierpnia 2018

Badania marketingowe

Badania marketingowe to działania obejmujące gromadzenie i analizowanie informacji o rynku i zachowaniach Klientów, a także o taktyce i strategii marketingowej oraz rezultatach ich stosowania. Badania marketingowe dostarczają danych, które po szczegółowej analizie i interpretacji dają odpowiedzi na  pytanie, jakie są potrzeby klientów i czy można je zaspokoić w sposób godzący satysfakcję nabywcy z interesem firmy.

W naszej ofercie znajdują się zarówno kompleksowe usługi badawcze, jak i doradztwo w zakresie projektowania i realizacji projektów badawczych. Pomagamy określić i zaprojektować badania rynkowe potrzebne w firmie bądź instytucji.

Do realizowanych przez nas projektów badawczych należą:

 • badania postaw i zachowań nabywców,
 • badania satysfakcji,
 • badania jakości obsługi klientów,
 • badania produktów, cen, opakowań,
 • badania marki,
 • badania cenowe,
 • badania reklam.

Badania dopasowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Na podstawie informacji od niego uzyskanych definiujemy problem badawczy, który następnie analizowany jest przez grupę ukierunkowanych specjalistów, którzy podejmują decyzję o przypisaniu optymalnych metod i technik badawczych spośród:

 • empirycznych metod jakościowych, do których należą:
  • indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) – polega na rozmowie „w cztery oczy” badacza z respondentem. Celem wywiadów pogłębionych jest uzyskanie szczegółowych opinii i informacji od konkretnych osób spełniających określone przez badacza kryteria doboru próby. Tą technikę wykorzystuje się również w celu wyjaśnienia natury badanego zjawiska, dotarcia do istoty rzeczy, otrzymania informacji, których trudno byłoby uzyskać innymi metodami, np. ankietą;
  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI) - to dyskusja prowadzona przez moderatora w grupie celowo dobranych 6-8 osób. Dyskusja jest skoncentrowana wokół określonego tematu, problemu. Aktualnie najczęściej stosowana metoda badań jakościowych. FGI szczególnie często stosujemy w badaniach, gdzie pojawia się problem dyskusyjny, często kontrowersyjny, jak również w badaniu zachowań konsumenckich, badaniach wizerunku, badaniach pozycjonowania marki i efektywności przekazu reklamowego;
  • obserwacja - jest metodą polegającą na zamierzonej obserwacji zjawisk, zachowań, zdarzeń według ustalonego wcześniej planu badawczego;
  • mystery shopping - jest techniką badawczą służącą oszacowaniu i poprawie standardu usług świadczonych klientom. Istota badania polega na zaangażowaniu specjalnie przeszkolonych obserwatorów, którzy, wcielając się w rolę klientów, zbierają potrzebne informacje. Ocenę jakości usług uzyskuje się poprzez porównanie osiąganego poziomu z założonymi celami oraz z poziomem konkurentów;
 • empirycznych metod ilościowych:
  • wywiad kwestionariuszowy - wywiad realizowany przy wykorzystaniu standaryzowanych narzędzi badawczych: ankiet, kwestionariuszy wywiadów, dzienniczków. W ramach wywiadu kwestionariuszowego realizujemy wywiad bezpośredni „face to face” – PAPI, wywiad telefoniczny CATI i internetowy CAWI;
  • ankiety pocztowe, prasowe i audytoryjne;
  • sondaże ad hoc - są to badania, które wykorzystuje się w celu szybkiego poznania opinii danej grupy respondentów. Często znajdują swoje zastosowanie w procesie projektowania działań komunikacyjnych.

Uzyskane wyniki zostają poddane analizie jakościowej – analiza treści, analiza sekwencyjna albo analizie statystycznej – prostej (analiza prostych tabel częstości, tabel krzyżowych i współzależności) lub zaawansowanej (analiza skupień, analiza czynnikowa, analiza regresji i inne). Prze­ana­li­zo­wane dane i wnio­ski zostają następnie przed­sta­wione w rapor­cie w for­mie gra­ficz­nej i opi­so­wej, przy­stęp­nej dla czytelnika.

Prowadzimy także badania metodą "desk research”, czyli badania w oparciu o źródła wtórne, polegających na analizie dostępnych, wcześniej zebranych danych np. danych statystycznych, dokumentów urzędowych i innych.

Kontakt
Dealer4You.pl Igor Łyjak
tel.: +48 601-740-000
e-mail: info@dealer4you.pl
Copyright © 2012 Dealer4You.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.