Dzisiaj jest: środa, 22 sierpnia 2018

Strategie marketingowe

Strategia marketingowa jest jednym z najważniejszych elementów ogólnej strategii działania przedsiębiorstwa, stanowi ona wyraz jego misji w zachowaniach na rynku. Definiowana jest jako wybór celów, rodzajów polityki czy reguł, które nadają kierunek średnio i długookresowym działaniom marketingowym przedsiębiorstwa.

Punktem wyjścia procesu tworzenia tej strategii jest analiza sytuacji marketingowej i identyfikacja szans rynkowych, wykonane w oparciu o dostępne materiały i dokumenty, bądź wyniki wcześniej zaplanowanych i zrealizowanych przez nas badań marketingowych. Efektem tego etapu jest uzyskanie wiedzy pozwalającej na dokonanie segmentacji rynku i wybór rynku docelowego, a następnie opracowanie programu działań marketingowych do niego skierowanych w zakresie czterech podstawowych obszarów: produktu, ceny, dystrybucji i promocji oraz środków ich realizacji.

Strategia produktu to długofalowa koncepcja działań dotyczących produktu. Obejmuje ona nie tylko tworzenie produktu właściwego, ale też jego wyposażenia, czyli marki, opakowania, oznakowania, cech jakościowych, systemu gwarancji i usług posprzedażowych. Poza tym polega na kształtowaniu struktury asortymentowej oraz sterowaniu działaniami związanymi z fazami cyklu jego życia.

Strategia cenowa to nic innego jak zbiór działań przedsiębiorstwa dotyczących kalkulowania cen, w tym ich dopasowania do wybranego rynku docelowego czy wizerunku firmy. Odpowiednio opracowana strategia cenowa tworzy spójną całość z pozostałymi, stosowanymi przez firmę strategiami marketingowymi i strategią ogólną.

Strategia dystrybucji obejmuje różne czynności związane z przygotowywaniem transakcji rynkowych oraz fizycznych możliwości ich realizacji, do których należą: przemieszczanie i magazynowanie produktów, przerób handlowy, dopasowanie konstrukcji do potrzeb i oczekiwań nabywców oraz wskazanie odpowiedniej lokalizacji, czasu i formy sprzedaży.

Strategia promocji - zbiór aktywności w zakresie komunikowania się przedsiębiorstwa z nabywcami swoich produktów. Do instrumentów wykorzystywanych w ramach tej strategii należą: reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, public relations i sponsoring.

W skład oferowanego przez nas procesu kształtowania kompleksowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa wchodzą:

  • analiza szans i zagrożeń rynkowych oraz silnych i słabych stron przedsiębiorstwa,
  • prognozowanie popytu na obsługiwanym rynku,
  • formułowanie misji przedsiębiorstwa,
  • segmentacja rynku i ocena atrakcyjności poszczególnych segmentów,
  • pozycjonowanie produktów,
  • wyznaczenie polityki zarządzania marką,
  • opracowanie strategii produktu, ceny, dystrybucji i promocji,
  • ustalenie sposobu pomiaru skuteczności prowadzonych działań.
Kontakt
Dealer4You.pl Igor Łyjak
tel.: +48 601-740-000
e-mail: info@dealer4you.pl
Copyright © 2012 Dealer4You.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.