Dzisiaj jest: środa, 22 sierpnia 2018

Marketing i promocja

Marketing stanowi dla współczesnych przedsiębiorstw, funkcjonujących w warunkach zmiennego i coraz bardziej nieprzewidywalnego otoczenia, niezbędny element ich funkcjonowania. Osoby zajmujące się na co dzień marketingiem dbają o utrzymanie właściwych relacji przedsiębiorstwa z rynkiem oraz umożliwiają precyzyjne i świadome reagowanie na zmiany w otoczeniu, przez co chronią organizację przed zagrożeniami (np. działaniami konkurentów).

Marketing to koncepcja działania bazująca na założeniu, że klient nabywając produkt, kupuje tak naprawdę korzyści z nim związane, oceniając je poprzez analizę cech i zalet. Stanowi długotrwały proces (a nie jednorazowe przedsięwzięcie) obejmujący nie tylko zbiór praktycznych działań polegających na stosowaniu odpowiednich metod i technik, ale jest przede wszystkim sposobem myślenia o rynku i przedsiębiorstwie, jego roli i zadaniach zapewniających przetrwanie i rozwój.

Tworzenie „kultury” zarządzania marketingowego powinno obejmować kadrę kierowniczą wszystkich szczebli zarządzania oraz wszystkich innych pracowników zaangażowanych w synchronizację wewnętrznych funkcji przedsiębiorstwa z filozofią i zasadami marketingu, opierając na nim priorytety planowanych celów i zadania.

Oferujemy szkolenia z marketingu i promocji, dzięki którym dowiesz się jak zaplanować działania marketingowe w Twojej firmie i jak je wykonać. Dowiesz się jak kształtować wizerunek organizacji i jak istotna jest strategia marketingowa. Opanujesz metody realizacji skutecznych kampanii reklamowych. Ponadto uświadomimy Ci jak ważne jest public relations w kontaktach ze społecznością lokalną oraz zarządzanie marką. Powiemy Ci na czym polega marketing wirusowy, CSR oraz jak zaistnieć z ofertą w mediach społecznościowych.

Organizowane przez nas szkolenia dotyczą takich zagadnień marketingu jak:

 • marketing mix 7P - podstawowa mieszanka marketingowa, na której bazuje sukces firmy,
 • narzędzia marketingowe 360 stopni - zbiór instru­men­tów mar­ke­tingu i sprze­daży uży­wa­nych w celu roz­woju firmy i optymalizacji kosztów związanych z promocją,
 • wprowadzanie nowego produktu na rynek - dopa­so­wa­nie asor­ty­mentu przed­się­bior­stwa do zmie­nia­ją­cych się potrzeb klienta i warunków panujących na rynku, a także działań konkurencji,
 • kształtowanie wizerunku firmy i PR - narzędzia i instrumenty wykorzystywane w celu budowania pozytywnego wizerunku firmy oraz rola public relations w tym procesie,
 • psychologia reklamy - budowanie efektywnego i perswazyjnego przekazu reklamowego,
 • organizacja promocji sprzedażowych - wspieranie sprzedaży poprzez obniżki cen, kupony rabatowe, konkursy, loterie i inne,
 • marketing relacji - praktyczne wskazówki marketingu opartego na relacjach z klientami,
 • strategia marketingowa - sku­teczne pla­no­wa­nie i reali­za­cja dłu­go­okre­so­wych celów biz­ne­so­wych firmy (sprze­da­żo­wych i mar­ke­tin­go­wych) przy­czy­nia­ją­cych się do jej roz­woju,
 • kompanie marketingowo-sprzedażowe - zwiększanie sprzedaży poprzez umiejętne połączenie, w odpowiedniej kolejności i czasie, narzędzi marketingowych i sprzedażowych,
 • budżet i kalendarz marketingowy - planowanie wydatków na działania marketingowe i harmonogramu ich realizacji,
 • zarządzanie produktem - ana­lizy mar­ke­tin­gowe asor­ty­mentu, kana­łów dys­try­bu­cji, przy­cho­dów ze sprze­daży pro­duk­tów, zyskow­no­ści pro­duk­tów, potrzeb klien­tów, tren­dów ryn­ko­wych w celu wyzna­cze­nia stra­te­gii roz­woju produktu dosto­so­wa­nej do etapu jego roz­woju oraz rozwoju rynku,
 • audyt działań marketingowych - ana­liza przed­się­bior­stwa w 3 klu­czo­wych obsza­rach: analiza stra­te­giczna SWOT, sto­so­wa­nie instru­men­tów mar­ke­tin­go­wych mar­ke­ting mix 7P oraz zarzą­dza­nie mar­ke­tin­gowe.
Kontakt
Dealer4You.pl Igor Łyjak
tel.: +48 601-740-000
e-mail: info@dealer4you.pl
Copyright © 2012 Dealer4You.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.