Dzisiaj jest: środa, 22 sierpnia 2018

Zasoby ludzkie

Human resources (którego skrótem jest HR) i zasoby ludzkie, to nazwy używane zamiennie. Pojęcie to odnosi się do tej części zarządzania przedsiębiorstwem, która dotyczy ludzi  i wiąże się z polityką personalną organizacji. Odnosi się do indywidualnych pracowników oraz działu firmy, który zajmuje się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników. Odpowiednie zarządzanie wiedzą i umiejętnościami pracowników może przynieść firmie duże i wymierne korzyści.

W nowoczesnym modelu zarządzania zasobami ludzkimi duży nacisk kładziony jest nie tylko na podstawowe funkcje pełnione przez dział personalny, ale też na odpowiednią komunikację z nimi. Uważa się bowiem, że tylko przez zagwarantowanie personelowi właściwego środowiska pracy, właściwe motywowanie i wytwarzanie w nich poczucia przynależności i identyfikacji z organizacją, można osiągnąć pożądane wyniki z ich strony. Dlatego sprawą najwyższej wagi powinno być stosowanie takich narzędzi zarządzania ludźmi, które stymulują pracowników do ciągłego rozwoju i podnoszenia efektywności swojej pracy.

Nie ma jednego, określonego modelu czy szablonu zarządzania zasobami ludzkimi. Każdorazowo odpowiedni schemat musi być dopasowany do konkretnej organizacji, jej polityki, zasad funkcjonowania. Zdobywając wiedzę z zakresu HR, poznaje się zbiory koncepcji, metod i technik, które warto wdrożyć w organizacji.

Zakres oferowanych przez nas szkoleń obejmuje:

  • efektywne zarządzanie personelem - celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami budowania i zarządzania zespołami pracowniczymi. Nabędą oni umiejętności w zakresie motywowania i oceniania pracowników oraz poznają sposoby budowania systemów wynagrodzeń pracowniczych i planowania ścieżek kariery;
  • budowanie zespołu i zarządzanie grupą pracowniczą - ma na celu poznanie przez uczestników kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem zespołem i kierowaniem poszczególnymi pracownikami. Ponadto dowiedzą się w jaki sposób skutecznie rozwijać pracowników poprzez wyznaczanie kierunków ich rozwoju oraz będą potrafili zidentyfikować potrzeby swoich podwładnych;
  • zarządzanie czasem pracy - celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami zarządzania czasem, trening umiejętności planowania i organizacji pracy własnej, a także umiejętności budowania harmonogramu działania, diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu. Szkolenie uczy sprawnej organizacji działania prowadzącej do efektywnego realizowania zaplanowanych celów;
  • ocenianie i motywowanie pracowników - zapoznanie uczestników z systemem ocen pracowniczych, wskazanie przedmiotu oceny i roli przełożonego i pracownika w tym procesie oraz przedstawienie skutecznych technik oceny, ocena pracownicza metodą 360 stopni. Z zakresu motywowania celem szkolenia jest nabycie umiejętności motywowania pracowników przy użyciu narzędzi materialnych i niematerialnych, budowania systemów motywacyjnych oraz komunikacji motywującej, a także prezentacja błędów popełnianych w procesie motywowania;
  • profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników - celem szkolenia jest rozwój umiejętności uczestników w zakresie kompleksowego przygotowywania i przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji. Uczestnicy zapoznają się zarówno z procedurami planowania rekrutacji i selekcji, tworzeniem niezbędnych narzędzi oraz nabędą umiejętność prowadzenia bezpośredniej rozmowy z kandydatem;
  • zarządzanie kompetencjami - uczestnicy posiądą wiedzę na temat projektowania i wykorzystywania modeli kompetencyjnych w zarządzaniu personelem oraz wpływu właściwie zbudowanego systemu zarządzania kompetencjami na rozwój firmy i kształtowanie jej kultury organizacyjnej;
  • audyt funkcji personalnej - uczestnicy nabędą wiedzę na temat idei, znaczenia i oczekiwanych efektów przeprowadzenia audytu funkcji personalnej w firmie. Potrafić będą samodzielnie dobrać optymalny zakres audytowanych obszarów, zaprojektować narzędzia do ich zbadania oraz sporządzić raport rekomendacyjny.
Kontakt
Dealer4You.pl Igor Łyjak
tel.: +48 601-740-000
e-mail: info@dealer4you.pl
Copyright © 2012 Dealer4You.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.